Vedtægter Munkens Musik Galleri

Vedtægter:

 

§ 1 FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er: "Munkens Musik Galleri"

§ 2 FORENINGENS FORMÅL

At udbrede interessen for jazz og skabe et mødested for mennesker hvor musik, kunst og sociale relationer indgår i en samlet helhed. Udbredelse af andre musikgenrer kan indgå efter bestyrelsens skøn.

§3 MEDLEMMERNE

Som medlem kan optages enhver myndig person. Ægtefælle eller ledsager kan deltage i Jazzklubbens arrangementer under samme medlemskab. Udmeldelse af foreningen kan ske til foreningens kasserer eller ved restance pr. 1.januar i regnskabsåret. Nye indmeldelser kan finde sted hele året.

§ 4 KONTINGENT

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. Kontingentet betales årligt forud. Ved indmeldelsen indenfor regnskabsåret betales fuldt kontingent for det pågældende regnskabsår.

§ 5 AKTIVITETER

Der tilstræbes at afholde minimum 10 arrangementer årligt med tilknytning til Galleri Munken. Ved disse arrangementer er medlemmerne forpligtet til at købe mad og drikkevarer af Galleri Munken til en fastsat pris. Udover disse arrangementer forsøges afholdt 1 til 2 koncerter for et væsentligt større publikum evt. i lokaler udenfor Galleri Munken. Disse arrangementer formål er at udbrede kendskabet til traditionelt jazzmusik eller andre musikgenrer efter bestyrelsens skøn, ved at tiltrække kendte navne overfor en væsentlig større publikumskreds Det skal tilstræbes at disse koncepter ikke belaster foreningens økonomi. Andre jazz klubber, foreninger m.v. kan deltage i arrangementerne når bestyrelsen har godkendt det.

§ 6 REGNSKABSÅR

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december

§ 7 BESTYRELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse. Denne består af 5 - 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Af dens medlemmer afgår på lige årstal 2-3 og på ulige årstal 3-4 af bestyrelsesmedlemmerne. 1 – 2 suppleanter til bestyrelsen vælges endvidere af den ordinære generalforsamling.

§ 8 KONSTITUERING E

fter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig som følger: Formand Sekretær Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

§ 9 VEDERLAG

Bestyrelsen er ulønnet.

§ 10 REVISION

En revisor og en revisorsuppleant vælges hvert år af den ordinære generalforsamling.

§ 11 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert år afholdes foreningens ordinære generalforsamling. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse, evt. elektronisk til alle medlemmer.

§ 12 STEMMERET MV

Stemmeberettigede og valgbare er alle aktive medlemmer (husstande). Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Valg kræver personligt eller skriftligt tilsagn fra de foreslående. Generalforsamlingen ledes på af en på mødet valgt dirigent. Forslag til generalforsamlingen fra medlemmer skal være indsendt til bestyrelsen inden 15. februar.

§ 13 DAGSORDEN VED GENERALFORSAMLINGEN

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Valg af revisorsuppleant. 8. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 9. Godkendelse af kontingent. 10. Eventuelt.

§14 VEDTÆGTSÆNDRINGER

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutningen om ændring af vedtægterne, skal forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Opløsning af foreningen kan kun finde sted såfremt mindst 3/4 stemmer for.

§15 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/5 af medlemmerne over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling.

§ 16 FORENINGENS OPLØSNING

I tilfælde af foreningens opløsning skal generalforsamlingen, under iagttagelse af de i §14 indeholdte regler, sørge for at eventuelle midler, som foreningen måtte være i besiddelse af anvendes til kulturelle formål.

Således vedtaget på generalforsamling den 27. maj 2017.

Nils Bell

Dirigent 

 

 

*****************************

Referat af generalforsamling den 27. april 2019

Velkomst v/forman Torben Reese

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  U/f S

Niels Bell blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

indvarslet elektronisk den 12/42019, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

 

 1. Beretning vedr. det forløbne år v/formand Torben Rese

I beretningen nævnte han at,

 • det var den 18. generalforsamling i Munkens Musik Galleris historie
 • foreningen efter 18 års virke har haft mange gode minder og oplevelser, som er delt med rigtig
  mange mennesker
 • foreningen kan være stolte over, at vi sammen har skabt et unikt mødested, hvor god musik, dejlig
  mad og ikke mindst et godt og hyggeligt miljø, betyder noget for mange mennesker. Den levende
  musik skaber unikke øjeblikke, musik beroliger, sætter stemning og vækker minder
 • vi har en stabil medlemsskare og et pænt fremmøde ved vores koncerter
 • igen i år har flere orkestre noteret sig den store medleven, vores tilhørere har, man glæder sig til at
  komme på Munken
 • musikudvalget er engageret både i programlægningen og i al det praktiske ved de enkelte
  koncerters afviklin Bestyrelsen og de frivillige hjælpere lægger et stort arbejde i, at rammer og
  indhold skal være fine, så vi får et varieret og godt program og at stemningen skal være venlig og
  imødekommende
 • vores værtspar Anette og Jesper ligger stor energi og kræfter i, at maden har en høj kvalitet og ser
  indbydende ud og ikke mindst smager godt
 • bestyrelsen er meget bevist om nytænkning. Vi skal turde tænke nyt og være innovative på alle
  måde Spillesteder og branchen er presset på indtjeningen og den øgede konkurrence om
  publikums bevågenhed. Der er rigtig mange gratis arrangementer i Nordjylland, hvorfor det er
  nødvendigt med en stærk markedsføring. Men den stærkeste markedsføring er selvfølgelig
  medlemmerne som ambassadører
 • det kræver mange kræfter, at skabe og opretholde den fornødne synlighed og leve op til
  foreningens målsætning - nemlig at udbrede interessen for musik og skabe et mødested, hvor
  musik, mad og ikke mindst sociale relationer indgår i en samlet helhed
 • Munkens Musik Galleri har et godt samarbejde med Nordjyske Fordele
 • der udsendes 2.000 nyhedsbrev før en konce Kataloget bliver trykt i 4.500 eksemplarer og disse
  lægges strategiske steder af bestyrelsen
 • Den nye hjemmeside ser ud til at køre nu

 

Som afslutning på beretningen, rettede han en stor tak til bestyrelsen, takkede Galleri Munken for et godt
samarbejde og endelig og ikke mindst takkede han de frivillige hjælpere og medlemmer af Munkens Musik
Galleri.

I tilslutning til beretningen gennemgik formanden for Musikudvalget, Benny Palmer Christensen
Musikprogrammet for 2019.

3. Regnskab for det forløbne år

I kassereren Lisbeths Lunds fravær gennemgik Benny Palmer Christensen regnskabet for perioden 1/1-
31/12 2018.

Regnskabet udviste et underskud for året på kr. 34.679, hvorefter egenkapitalen er på kr. 90.108.

Der var ingen kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt.

4. Godkendelse af kontingent for 2020

Kontingentet blev godkendt uændret. (140,- kr. pr. husstand (2 pers)).

5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Lisbeth Lund (ønskede ikke genvalg), Benny Palmer Christensen (villig til genvalg), Anette
Svensson (villig til genvalg) og Britta Hoe (villig til genvalg).

Bestyrelsen foreslog genvalg af de 3 bestyrelsesmedlemmer, som blev genvalgt.
Dernæst foreslog bestyrelsen Jane Mikolajowicz, der blev valgt til bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg var Gerne Pedersen (villig til genvalg).

Gerner Pedersen blev valgt for en et-årig periode.

8.  Valg af revisor

På valg var Bent Sørensen (ønskede ikke genvalg)

Jens Jørgen Jensen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.

9. Valg af revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslog Bent Sørensen, der herefter blev valgt.

10. Eventuelt

Torben Reese forespurgte forsamlingen om holdningen til det nye katalog med sæsonens koncerter.

Han påpegede forsigtighed med honorarerne, da konkurrencen er stor.

Det blev tilkendegivet fra salen, at det var godt med variationer i musikgenren.

Herefter blev der trukket 2 x gavekort til koncert efter eget valgt, blandt de medlemmer der var indmeldt
inden den 1. april 2019.

Det 2 heldige vindere blev Gerner Pedersen samt Lis og Kjeld Thorup.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og anså generalforsamlingen for afsluttet.

Referent/Britta Hoe

 

*****************************

 

 

MUNKENS MUSIK GALLERI

 

Referat fra generalforsamlingen 12. maj 2018

Velkomst v/formand Torben Reese

 

Dagsorden:

 

1

Valg af dirigent

Nils Bell blev foreslået og valgt til dirigent, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Herefter gav han formanden ordet.

 

2.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/formand Torben Reese

I beretningen nævnte han,

at det er den 17. generalforsamling i Munkens Musik Galleris historie

at Anette og Jesper, der overtog driften 1. januar 2017, har stor brancheerfaring og støtter meget op omkring de multikulturelle traditioner, der findes omkring Galleri Munken

at Munkens Musik Galleri fuldt ud lever op til foreningens målsætning – nemlig at udbrede interessen for musik og skabe et mødested for mennesker, hvor musik, mad og ikke mindst sociale relationer indgår i en samlet helhed

at foreningen - efter de 17 års virke - kan være stolt over, at vi således sammen har skabt et unikt mødested - med gode oplevelser for mennesker, hvor god musik, dejlig mad og ikke mindst et godt og hyggeligt miljø betyder noget,

at årsagen til, at det er muligt for foreningen at leve op til sit formål, ikke mindst skyldes, at medlemmerne har været fantastiske til at bakke op om foreningen ved at komme til de respektive arrangementer og tage gæster med, således at foreningen hele tiden får nye medlemmer,

at bestyrelsen på et strategimøde har drøftet, hvordan der skal ske en fornyelse med hensyn til mad, markedsføring og temaer (eksempelvis Sct. Hans Aften, Mortens Aften, vinsmagning, vildtarrangement, høstarrangement etc.) – for at tiltrække flere gæster med henblik på at få flere penge i kassen – under henvisning til underskuddet på driften i 2017,

at der er rigtig mange gratis arrangementer i Nordjylland, hvorfor det er nødvendigt med en stærk markedsføring, men at den stærkeste markedsføring selvfølgelig er medlemmerne som ambassadører, 

at der bliver sendt 2.000 nyhedsbreve ud før en koncert

at kataloget bliver trykt i 4.500 eksemplarer – og af bestyrelsen lagt på strategiske steder, herunder turistbureauer etc.,

at Munkens Musik Galleri har et godt samarbejde med Nordjyske Fordele, ligesom Blokhus Avis blev nævnt, og

at den nye hjemmeside er udarbejdet pr. 1. januar 2018, så den skulle være nemmere at bruge, men nævnte samtidig, at div. sikkerhedsprocedurer gør, at der kan være startvanskeligheder.

Som afslutning på beretningen rettede han en stor tak til bestyrelsen – og nævnte samtidig det enkelte medlems ansvarsområde, ligesom han takkede Galleri Munken for et godt samarbejde – og endelig og ikke mindst takkede han medlemmerne af Munkens Musik Galleri.

 

 

3.

Regnskab for det forløbne år til godkendelse v/kasserer Lisbeth Lund

Lisbeth Lund gennemgik årsregnskabet for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017.

Regnskabet udviste et underskud for året på 30.940 kr., der tages af egenkapitalen, som nu er på 124.787 kr.

Lisbeth Lund nævnte blandt andet under gennemgangen, at man i 2018 nok ikke vil satse på de meget store navne, men i stedet finde et lidt lavere niveau.

Efter gennemgangen spurgte Lisbeth generalforsamlingen, om der var bemærkninger.

Gennemgangen gav blandt andet anledning til et spørgsmål om det så betyder, at arrangementerne ikke bliver så gode, ligesom der fra anden side blev foreslået en kontingentforhøjelse.

Det blev herefter fra bestyrelsens side nævnt, at det er en balancekunst, idet eksempelvis 300 mennesker i et telt og et dyrt musiknavn uvægerligt vil give underskud.

Med hensyn til forslaget om en kontingentforhøjelse – blev nævnt, at dette forslag allerede er indfriet, jf. punkt 4.

Efterfølgende blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

 

4.

Godkendelse af kontingent for 2019

Med henvisning til drøftelserne på sidste års generalforsamling foreslog bestyrelsen, at medlemskontingentet forhøjes fra 120,00 kr. til 140,00 kr.

Forslaget blev godkendt.

 

5.

Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

Der var ingen yderligere forslag.

 

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var Torben Reese (der gerne modtog genvalg), Kai Brunmark (der ikke modtog genvalg) og Hella Nygaard (der ikke modtog genvalg) 

På den baggrund blev det fra bestyrelsens side foreslået Gitte Krogh og Henning Broeng Jensen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var der imidlertid ikke.

Herefter blev Torben Reese genvalgt og Gitte Krogh og Henning Broeng Jensen valgt som nye medlemmer af bestyrelsen for en to-årig periode. 

 

7.

Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg var suppleanterne Gerner Pedersen (der gerne modtog genvalg), og Kirsten Dyrby (der ikke modtog genvalg).

Dirigenten spurgte, om der var forslag fra generalforsamlingen. Det var der imidlertid ikke.

Gerner Pedersen blev herefter valgt for en et-årig periode.

 

8.

Valg af revisor

På valg var Bent Sørensen (der var villig til genvalg).

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet.

Bent Sørensen blev herefter valgt som revisor for en et-årig periode.

 

9.

Valg af revisorsuppleant

På valg var Jens Jørgen Jensen (der var villig til genvalg).

Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet.

Jens Jørgen Jensen blev herefter valgt for en et-årig periode.

 

10.

Eventuelt.

Under eventuelt takkede formand Torben Reese de tre afgående medlemmer Kai Brunmark, Hella Nygaard og Kirsten Dyrby for arbejdet i bestyrelsen – og overrakte i den forbindelse tre flasker vin – altså pr. næse.

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden – og anså generalforsamlingen for afsluttet.

 

 

Referent/Hella Nygaard

 

 

 

MUNKENS MUSIK GALLERI


Referat fra generalforsamlingen 27. maj 2017, kl. 12.00Velkomst v/formand Torben Reese

Dagsorden:

1.

Valg af dirigent

Nils Bell blev foreslået og valgt til dirigent, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Herefter gav han formanden ordet.

2.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/formand Torben Reese

I beretningen nævnte han, 

- at det er den 16. generalforsamling i Munkens Jazzklubs historie – eller som foreningen nu rettelig hedder: Munkens Musik Galleri,

- at der i formålsparagraffen står noget i retning af - at udbrede interessen for musik og skabe et mødested for mennesker, hvor musik, mad og ikke mindst sociale relationer indgår i en samlet helhed, og

- at vi sammen har levet op til dette formål, hvilket ikke mindst skyldes medlemmerne, der har været fantastiske til at bakke foreningen op. 

Herefter benyttede han lejligheden til at lykønske Anette og Jesper Svensson for det nye ejerskab af Galleri Munken pr. 1. januar 2017 og nævnte: 

- at disse allerede har skabt et godt indtryk af at ville videreføre stedet i den ånd og det miljø, der kendetegner Galleri Munken, og

- at såvel bestyrelsen for Munkens Musik Galleri som hjælperne selvfølgelig vil være parate til at imødekomme de forandringer, der uvægerligt vil opstå hen ad vejen.

 

I fortsættelse heraf blev nævnt,

- at foreningen havde 15 års fødselsdag i 2016,

- at starten på jubilæet blev fejret med en koncert med Stig Rossen, og

- at der i 2016 har været 1700 gæster til 14 arrangementer til en gennemsnitspris på 315,00 kr. Heraf går godt og vel halvdelen til mad og husleje, mens det resterende beløb sammen med medlemskontingent og gæstetillæg dækker musik og faste omkostninger - dog med den tilføjelse, at der i 2016 blev taget lidt af egenkapitalen.

Herefter blev omtalt en meget intensiv markedsføring, herunder nyhedsbreve, kataloger, samarbejdet med Nordjyske, annoncering i lokalaviser etc., der er yderst nødvendig i et område med rigtig mange arrangementer. På den baggrund har bestyrelsen arbejdet med foreningens strategiske udfordringer de næste 2-3 år.

Bestyrelsen har blandt andet drøftet, om Munkens Musik galleri har en tydelig profil, der har en tiltrækningskraft for nuværende og nye medlemmer, og herunder evt. afprøve billigere arrangementer, hvor gæsterne selv har madkurv med. Samtidig vil Munkens Musik Galleri udvide musikprogrammet med flere genrer - også for at komme i kontakt med de medlemmer, der ikke er så vilde med jazz, men tilføjede samtidig, at jazz også fremover vil være fundamentet i foreningen, hvilket også fremgår af de nye vedtægtsændringer.

Som afslutning på beretningen takkede formanden på bestyrelsens vegne de mange frivillige hjælpere, Jane og Aksel for et fantastisk samarbejde gennem årene, men samtidig takkede han bestyrelseskolleger, hjælperne og endnu engang medlemmerne for støtte og opbakning over for Munkens Musik Galleri.

Generalforsamlingen tog herefter beretningen til efterretning.

3.

Regnskab for det forløbne år til godkendelse v/kasserer Lisbeth Lund

Lisbeth Lund gennemgik årsregnskabet for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016.

Regnskabet udviste et underskud for året på 36.272 kr., der tages af egenkapitalen, som nu er på 155.727 kr.

Efterfølgende blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

4.

Godkendelse af kontingent for 2018

Med henvisning til drøftelserne på sidste års generalforsamling foreslog bestyrelsen, at medlemskontingentet forhøjes fra 100 kr. til 120 kr., og gæstetillægget fra 50 kr. til 60 kr.

Forslagene blev godkendt.

5.

Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

Bestyrelsen forelagde forslag til ajourføring af foreningens vedtægter - blandt andet som følge af navneændringen - som blev vedtaget på sidste års generalforsamling.

Det skal bemærkes, at forslagene til ajourføring var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslagene til vedtægtsændring blev godkendt.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg var:

Lisbeth Lund, Britta Hoe og Benny Palmer Christensen, der alle var villige til genvalg, mens Julius Kobber ikke ønskede genvalg.

På den baggrund foreslog bestyrelsen, at denne post besættes af Anette Svensson, der var villig til valg.

Lisbeth Lund, Britta Hoe, Benny Palmer Christensen og Anette Svensson blev herefter valgt for en to-årig periode.

7.

Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg var Gerner Pedersen og Kirsten Dyrby, der begge var villige til genvalg.

Gerner Pedersen og Kirsten Dyrby blev herefter valgt for en et-årig periode.

8.

Valg af revisor

På valg var Bent Sørensen, der var villig til genvalg.

Bent Sørensen blev herefter valgt som revisor for en et-årig periode.

9.

Valg af revisorsuppleant

På valg var Jens Jørgen Jensen, der var villig til genvalg.

Jens Jørgen Jensen blev herefter valgt for en et-årig periode. 

10.

Eventuelt

Under eventuelt udnævnte formanden Julius Kobber som æresmedlem som tak for det kæmpearbejde, herunder nyhedsbreve, telefonsamtaler etc., han har udført gennem de mange år som bestyrelsesmedlem.

Julius Kobber takkede herefter for udnævnelsen - og fortalte, at han syntes, at der skal yngre kræfter til - og nævnte i den forbindelse, at der pr. 1. januar 2018 vil blive indført et nyt edb-system.

Herefter takkede Jane – også på Aksels vegne - bestyrelsesmedlemmer, frivillige og gæster for de fantastiske 16 års samarbejde. 

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden - og anså generalforsamlingen for afsluttet.

 

Referent/Hella Nygaard/27. maj 2017