Munkens vingård

Munkens Vingård blev stiftet i 2007 af en snes driftige vendelboer.

 

Munkens Vingård blev oprindeligt stiftet som et andelsselskab, men blev i 2018 konverteret til en forening. 

Vingården ligger på Galleri Munkens jord, placeret mellem hovedvejen og selve galleriet. Den er tilplantet med godt 2.200 vinstokke hvoraf hovedparten er Rondo druen, men også Regent, Ortega og Solaris druerne er repræsenteret. Der er således plantet både rødvins- og hvidvins druestokke, men primært Rondo der er den mest udbredte drue i Danmark grundet dens robusthed over for det danske klima.

Under gunstige vejrmæssige betingelser kan vinstokkene producere ca. 3.000 kg druer, nok til ca. 2.100 flasker vin. Da der går ca. 9 drueklaser til 1 kg druer, skal der bruges ca. 27.000 drueklaser til at fylde 2.100 flasker, eller sagt med andre ord går der ca. 12,5 klaser druer til en flaske vin.

Men selvom de anvendte druesorter er ret robuste, så er vestenvinden, havgusen og de lave danske temperaturer hårde ved vinstokkene. For at skabe en smule læ og hæve temperaturen i vinmarken i forhold til de omkringliggende åbne arealer er der mellem hver fjerde række af vinstokke plantet piletræer, og det er primært dem der kan ses fra landevejen når man passerer stedet.

Der er meget arbejde forbundet med en vingård. Der skal beskæres, luges, strammes espaliertråde og klippes læbælte. De små skud skal ”ledes” ind imellem espaliertrådene så de spredes ud og vokser opad, og der skal klippes blade af vinstokken så der kommer sol og luft til druerene. Men vinbønderne hjælper hinanden. Man mødes, hygger sig og føler noget særligt ved at være vinbonde i Danmark. I oktober kommer den spændende høst. Det er her vinbønderne i fællesskab høster resultatet af årets anstrengelser – og uanset udbyttet så afsluttes med en høstfest.

Den første høst var i 2010. Det blev en kvalitetsmæssig rigtig god høst der nu står og modner i tappede flasker hos de enkelte vinbønder. Derimod blev sidste års høstudbytte meget lavt i lighed med andre vingårde i Danmark.

Rundvisning:

Grupper på 10-40 personer kan aftale en rundvisning i vinmarken, og der kan i samme forbindelse forudbestilles og nydes mad i Galleriets smukke omgivelser, ligesom der kan arrangeres vinsmagning med en af Galleriets vinleverandører.

Vinmarken

Historien

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Munkens Vingård (tidligere Munkens Vingård A.M.B.A)

Navn og Hjemsted

Foreningens navn er Munkens Vingård og har hjemsted i Jammerbugt Kommune, som en selvstændig forening.

 

 1. Formål

Formålet med foreningen er i fællesskab at dyrke vindruer med henblik på vinproduktion til gavn for foreningens medlemmer, samt at arrangere sociale arrangementer for at styrke sammenholdet i foreningen og højne medlemmernes viden om vinproduktion.

 

 1. Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, som personligt vil arbejde for formålet.

Bestyrelsen udarbejder med generalforsamlingens godkendelse en plan for, hvilke parceller det enkelte medlem har en særlig forpligtelse til at dyrke og passe. Der kan godt være flere medlemmer om en parcel. Men generelt har hvert medlem en solidarisk forpligtelse til, at hele vingården bliver dyrket på bedste vis.

 

Det er bestyrelsens opgave at udarbejde en plan - med henblik på optimal udnyttelse af arbejdet - der nærmere giver instrukser/regler for pasning og pleje af vingården.

Hvert medlem betaler et årligt kontingent til foreningen. Kontingentet forfalder til betaling senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen. Kontingentets størrelse afhænger af det enkelte medlems særlige forpligtelse og de dertil hørende fordele. Principperne for kontingentstrukturen vedtages på generalforsamlingen.

Udmeldelse kan – af hensyn til en optimal pasning af vingården - kun ske til et kalenderårs udgang.

Intet medlem har noget retskrav på foreningen ved sin udtræden.

Hvert medlem har ret til en forholdsmæssig andel af vingårdens høstudbytte.

Bestyrelsen fremlægger hvert år en fortegnelse, der angiver det enkelte medlems forpligtelse over for en anført parcel og dermed også rettigheder.

Medlemmer, der er fælles om en parcel, må selv fordele arbejdet med pasning af parcellen. Dette er foreningen uvedkommende.

Hvis et medlem misligholder sine forpligtelser over for foreningen, kan medlemmet ekskluderes af en enig bestyrelse.

 

 1. Hæftelse

Intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser.

 

 1. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

 1. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal hvert år holdes inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes pr. mail med mindst 14 dages varsel, vedlagt mindst følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af revideret årsregnskab
 4. Fremlæggelse af budget for indeværende år
 5. Fastsættelse af kontingent for indeværende regnskabsår
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 1.ste og 2.den suppleant til bestyrelsen
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Fremlæggelse af medlemsfortegnelse, jvf. pkt. 3

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal, se dog under pkt. 11

                     

 1. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der sidder for 2 år af gangen. Formanden vælges dog hvert år. Suppleanter vælges hvert år, og hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, følger vedkommende suppleant det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, der fastlægger bestyrelsens arbejde og forhold til generalforsamling og udvalgene samt kontingentstrukturen.

 

Bestyrelse mv

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen, men er berettiget til at nedsætte særlige udvalg til varetagelse af særlige opgaver f.eks. markudvalg, der bestemmer arbejdsgangen for det enkelte kalenderår (plantning, lugning, arbejdsweekend, pasningsmåder, gødning etc.) og et aktivitetsudvalg

 

 1. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 10 medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af dagsordensemner. Regler for indkaldelse er de samme som ved den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen skal sendes senest 14 dage efter kravet er fremsat.

 

 1. Tegning

Foreningen tegnes af formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem. Store dispositioner så som salg, optagelse af lån, indgåelse af vidtrækkende aftaler tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles prokura.

 

 1. Vedtægtsændringer/Opløsning

Eventuelle ændringer af disse vedtægter eller opløsning af foreningen skal besluttes på en generalforsamling, og 2/3 af medlemmerne skal stemme for. Hvis der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer til en vedtagelse, skal der indkaldes til en fornyet generalforsamling. På denne generalforsamling kan vedtægtsændringen/ opløsningen vedtages med simpelt flertal af de mødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning skal den tilbageblevne formue gå til arrangementer, der har tilknytning til Galleri Munkens samlede virksomhed, inden for sociale arrangementer, kunst og musik.

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling …….

 

 

********************************************

 

MUNKENS VINGÅRD

Referat fra den ordinære generalforsamling

Torsdag 25.  april 2019, kl. 18 på Galleri Munken

I generalforsamlingen deltog følgende medlemmer/medlemsnumre: 1-11, 13-14, 17-18, 19, 20, 21, 24-28, 29-30, 33-40, 45-50 og 53-76.

Velkomst v/Torben Reese (formand)

Dagsorden:

a. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Nils, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

indvarslet og beslutningsdygtig.

b. Bestyrelsens beretning v/Torben efterfulgt af Jacob

Torben nævnte blandt andet,

at dansk vin står over for den bedste årgang nogensinde på grund af det ubegribelige gode vejr i 2018

at de ældste vinstokke går mindst 10 meter ned i jorden, og det er dernede, at den gode næring ligger, men det er også derfor de nye vinstokke ikke giver den bedste høst,

at tørken er hård ved vores nye stokke, og

at en forudsigelse af vejret nok ville have indebåret, at der ikke skulle have været plantet

nye stokke i 2018.

Herefter fremførte Torben uddrag af vores ”nye” vedtægter

at formålet med vores forening er i fællesskab at dyrke vindruer med henblik på vinproduktion til gavn for foreningens medlemmer, samt at arrangere sociale arrangementer for at styrke sammenholdet i foreningen og højne medlemmernes viden om vinproduktion,

at der i foreningen kan optages enhver, som personligt vil arbejde for formålet,

at bestyrelsen udarbejder - med generalforsamlingens godkendelse - en plan for, hvilke parceller det enkelte medlem har en særlig forpligtelse til at dyrke og passe. Der kan godt være flere medlemmer om en parcel. Men generelt har hvert medlem en solidarisk forpligtelse til, at hele vingården bliver dyrket på bedste vis, og

at det er bestyrelsens opgave at udarbejde en plan – med henblik på optimal udnyttelse af arbejdet – der nærmere giver instrukser/regler for pasning og pleje af vingården,

at udmeldelse kan – af hensyn til en optimal pasning af vingården – kun ske til et kalenderårs udgang, og

at intet medlem har noget retskrav på foreningen ved sin udtræden.

Og takkede afslutningsvis for et godt samarbejde.

Herefter tog Jacob over som medlem af markudvalget og nævnte blandt andet

at vi får 17-18 flasker rosé og ca 45 – 50 flasker hvidvin, mens rødvinen - ca. 200 flasker skulle være på bedding i efteråret 2020

at Henning har lavet etiketter – til uddeling – ca. 10 stk. pr. række, og

at der her i foråret er skiftet ca 60 endestolper, men at der mangler yderligere ca 60 stk.  , hvorfor han efterlyste et sted, hvor der kan købes lærke- eller egestolper – og oplyste i samme forbindelse, at der ligger 5 stk. stolper til udskiftning af en eventuelt knækket stolpe.

I fortsættelse af ovenstående information om det arbejde, der er foretaget i foråret benyttede han lejligheden til at takke medlemmerne for arbejdsindsatsen, men samtidig gjorde han opmærksom på, at vi skal huske at sætte stok ved de nye vinstokke, så de ikke udsættes for harebid.

Endvidere oplyste Jacob, at der indkøbes nye net, så der kan sættes net op på de fleste rækker for at få størst mulig udbytte - med den tilføjelse, at de første solaris der blev udskiftet, begynder at give druer i år

Som afslutning på beretningen spurgte Jacob generalforsamlingen, om det vil være mest hensigtsmæssigt med en fast mødeaften.

Efter en nærmere drøftelse blev det aftalt, at der indkaldes til fælles mødeaftener – hver anden onsdag, men om det bliver i lige eller ulige uger, vil der komme en melding fra markudvalget.

 – og derudover har det enkelte medlem selvfølgelig en særlig forpligtelse over for ”egne” rækker.

Lige en vigtig indskudt bemærkning fra Peter, der gav tilsagn om, at hans pælebor kan lånes.

Godkendelse af revideret regnskab

Bent fremlagde regnskabet for 2018, der udviste et negativt resultat på 28.515 kr., hvorefter egenkapitalen ultimo er 70.398 kr. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

d. Fremlæggelse af budget for 2019

Bent fremlagde et forslag til budget i 2019 med et budgetunderskud på 8.025 kr., der finansieres af foreningens egenkapital.

Det blev bemærket, at udgiften/ eller en del af udgiften til vinificering på 15.000 kr. først kommer i 2020.

I budgettet var indregnet en kontingentstigning på 100 kr. pr. række., idet vi, som det blev fremført, ikke kan blive ved at tære af egenkapitalen.

e. Fastsættelse af kontingent for 2019

I fortsættelse af budgetforslaget godkendte generalforsamlingen en ændring af kontingentet fra 500 kr. pr. række til 600 kr. pr. række.

f. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

g. Valg af formand

Torben blev genvalgt som formand med klapsalver.

h. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Jacob, Tom og Hella var på valg – alle 3 gav tilsagn om at fortsætte for en 2-årig periode)

Alle tre blev genvalgt på ny.

På det kommende bestyrelsesmøde skal bestyrelsen konstituere sig med næstformand, kasserer og sekretær.

i) Valg af 1. ste og 2. den suppleanter (Nils havde givet tilsagn om at fortsætte, mens Anne-Marie havde oplyst ikke at ville fortsætte)

Nils blev genvalgt på ny – og Anne-Marie gav – efter en nærmere betænkningstid - tilsagn om alligevel at fortsætte, hvorefter hun blev genvalgt.

j) Valg af 2 revisorer

Benny gav tilsagn om at fortsætte som revisor, men da Carsten Hoe har udmeldt sig som medlem har foreningen, blev Carsten Michelsen foreslået som revisor, hvorefter Carsten gav tilsagn om at være revisor.

Herefter blev de begge valgt som revisorer. 

k) Fremlæggelse af medlemsfortegnelse (udsendt 16. april)

l) Eventuelt

Under eventuelt blev nævnt, at foreningen har fire ledige rækker (25-28), efter at Karl og Carsten har meldt sig ud af foreningen.

Endvidere oplyste Bent S., at han også meget gerne vil afgive et par af sine rækker.

På den baggrund nævnte Ole, at han kendte en, der måske var interesseret i at blive medlem af foreningen Munkens Vingaard, herunder at han vil tage kontakt til vedkommende.

Under eventuelt gav Lisbeth og Jane udtryk for i et samarbejde at ville engagere sig i aktiviteter til glæde for Munkens Vingaard.

Efter generalforsamlingen - og efter at dirigenten havde sagt tak for god ro og orden, var der spisning – og som sædvanligvis en super menu.

Med venlig hilsen

Hella